TIBERIUS

你仰望啊 我的脚下繁星亿万

     《杰克逊高地》

            木心

     五月将尽 

     连日强光普照 

     一路一路树荫 

     呆滞到傍晚 

     红胸鸟在电线上啭鸣 

     天色舒齐地暗下来 

     那是慢慢地,很慢 

     绿叶藂间的白屋 

     夕阳射亮玻璃 

     草坪湿透,还在洒 

     蓝紫鸢尾花一味梦幻, 

     都相约暗下,暗下 

     清晰 和蔼 委婉 

     不知原谅什么 

     诚觉世事尽可原谅 


评论